My Story

Peace and quiet restores the soul

This meditation retreat is a place to breath. Our hearts are unrestfull in us, till it find its rest in GOD. - Augustinus

Indien daar enige vrae ontstaan uit die lees van die onderstaande gedeelte, kontak ons gerus.

MY  EIE VERHAAL:

Op die ouderdom van 32 het ek gesien dat ander mense ‘n baie meer intieme verhouding met die Here het as ek, en ek wou ook graag so ‘n verhouding hê. Ek het die eertste keer begin, deur in die Drakensberge net erens te gaan sit en vir die Here gesê: “Ek weet nie hoe hierdie verhouding moet lyk nie en ek weet ook nie wat ek moet doen nie, maar dat U my sal wys”. Ek het letterlik net gesit, ‘n gedeelte uit die Bybel gelees en net gesit. Dit het so 2 ure geduur. Dit was vir my baie lekker en ek het dit weer die volgende dag gedoen. So het dit dan begin. Verder wanneer ons met vakansies af Kaap toe gaan het, het ek erens op ‘n Vrystaatse of Karoo plaas vasgehaak, en daar in die natuur net weer gaan sit in God se teenwoordigheid. 5 Jaar later gaan ek vir ‘n dag lank na ‘n stilword retreat. Daar is ons gelei in hoe om stil te word. Die eerste helfte van die tyd sit jy net en soos jy bewus word van ‘n gedagte, erken/aanvaar jy die gedagte en laat dit verby gaan. Dit word herhaal soos jy weer bewus word van ‘n gedagte. Die tweede helfte van die tyd lees jy ’n gedeelte uit die Bybel, dan sit jy net vir ‘n ruk, dan lees jy weer  dieselfde gedeelte. Later in die dag het die Here in ’n sagte fluistering vir my gesê dat ek Hom in die stad sal ervaar, min wetend dat dit die volgende dag sou wees. Die volgende more toe ek wakker word, is ek bewus van hierdie Vredevolle Teenwoordigheid binne in my (wat alle verstand te bowe gaan – Peacefull Presence). Al my bekommernisse van die vorige dag en elke dag se sake van besig wees, was net weg en buite my verwysings raamwerk. Ek kon nie verstaan wat jaag die mense so hier in Pretoria nie en hoekom is hulle so onrustig nie. Met al die mense wat ek die dag mee te doen gehad het wou ek graag van die Vrede gegee het, want dit was oorlopens toe, te veel vir my maar ek kon dit nie uitkry nie. Vandag in my lewe is ek baie kalmer en altyd bewus van God se Teenwoordigheid. Al ervaar ek nou iets, hetsy mooi of sleg is dit daar vir my om uit leer en meer soos Christus te word. Ek het ook tot die besef gekom dat niks is eintlik meer ‘n bedreiging nie. Deesdae gaan ek vir 4 nagte weg by myself, dan laat ek alle tegnologie agter, ek sien en praat met niemand nie en ek “wees net in Sy liedes strale”

HOEKOM MEDITEER ONS. DIE GROEI EN VRUG VAN DIE REIS.

 • Ons beweeg vanaf verstands kennis van God na ‘n ontmoeting,    Waar liggaam/siel/hart ‘n ontmoeting met die Here het.
 • Jou verhouding met die Here raak ‘n interessante ekspidisie en nie meer ‘n vaal godsdiens beoefening nie.
 • Dit bring ons nader aan die outentieke self, soos God ons bedoel en geskape het.
 • Ons word van negatiewe, onware, obsessiewe gedagtes  en gevoelens gesuiwer sodat ons nie gevange bly in depressie, hartseer en vrese nie.
 • Daar word aandag gegee aan die pyn, wonde, en onreg van die verlede (wat ons andersins wil vergeet / ontken) sodat ons kan herstel.  Dan kan ons herstel vir ander gaan aanbied.
 • Wanneer jy skaars terug is by die huis na ‘n vakansie, en weer moeg/besig is en tot die besef kom dat jy na ‘n meer langdurige rus opsoek is.
 • Ons beweeg weg van ‘n vervlakte lewe en ontdek ons roeping en goddelike kern en begin dien.
 • Jy leer om jou chaos/spanning/vrese te ruste te le, en wakker te word vir jou innerlike vrede.
 • Alleenheid (loneliness) word agtergelaat,  en jy vind  (solitude) as jou vriend, want jy is permanent bewus van God se teenwoordigheid.
 • Ons alledaagse take (die verantwoordelikhede) is vervullend. Jy ontdek die heilige in die gewone van elke dag.
 • Sintue verskerp: Ek sien nie net – Ek neem waar. Ek hoor nie net nie – Ek luister.  Ek ruik nie net – Ek adam in. Ek proe nie net nie –  Ek smaak. Ek babbel nie net – Ek bemoedig.  Ek voel nie net – Ek is aangeraak.
 •  Jy ontvang ‘n spirituele verstaan van vreugde en vrede  (nie die wereldse najaag nie).
 • Ons ontdek dat God, baie meer van/aan ons dink, as wat ons ooit glo, bid of dink.

KORTLIKSE PRAKTIESE VOORBEELD HOE OM BY DIE HERE TE KUIER:

Vind ‘n stil plek in jou huis indien moointlik. Die natuur is die geskikte plek.

Ontspan liggaam vanaf nek, skouers, arms, hande, bolyf, onderlyf, bene en voete. 

Ontspan brein deur gedagte waarmee jy besig is te erken en te laat gaan. Sodra weer bewus is van gedagte, laat gaan dit weer. Wees kalm en rustig in die proses. Herhaal proses vir 15 min. in die begin. Sit sommer maar net, sonder om iets te wil regkry.

Lees gedeelte / vers uit die Bybel ‘n paar keer herhalend deur met klem verskuiwing op woorde. Neem gedagtes gevange wat vloei uit teksvers. Sit sommer maar net, sonder om iets te wil regkry.

Beoefen dit daagliks wanneer dit vir jou geskik is. Byvoorbeeld in die oggend as jy wakker word en in die aand voor jy gaan slaap.

Verleng dit na ‘n uur, ‘n oggend, ‘n dag en ‘n week wanneer jy reg is vir die volgende stap.

Indien jy volhou sal jy oor ‘n hele paar maande ervaar dat jou gedagtes, verbeelding en elke dag lewe deur die teenwoordigheid van God vasgevang word.

If any questions arises from reading the piece below, contact us. 

MY STORY:

At the age of 32, I saw that other people had a more intimate relationship with God than I did and I also wanted such a relationship. I first started in the Drakensberg, by just sitting  somewhere. Then I said to the Lord: “I don’t know how this relationship should look like or what it is that I must do, but that You will show me how”. I litterly just sat there, read a part out of the Bible and just sat. It lasted about 2 hours. I enjoyed it very much and did it again the next day. That is how I started. When we went down to the Cape for a holiday, we would stopover somewhere on a Freestate or Karoo farm and I would then go and sit there again  in nature in Gods presence. 5 years later I went for a day, to a silent retreat. There we where guided in how to become quiet and calm, through explaining that the first half of the time we just sit and as we become aware of a thought, acknowledge the thought and let it go. You repeat it again as you become aware  of a thought. The second half of the time, you read a part out of the Bible, then you sit for a while, then you read the same part again. Later in the day the Lord said to me in a soft whispering, you will experinece me in the city, not knowing it would be the next day. The next morning when I woke up, I was aware of this Peacefull Presence inside of me (thats beyond all understanding). All my worries of the previous day and busy activities of every day where gone and out of my frame of reference. I couldn’t understand why the people in Pretoria where in such a rush and unrestfull. Al the people that I met that day, I wanted to give some of this Peace, because it was to much, and overflowing but I couldn’t get it out. My life today is much calmer and I am always aware of Gods Presence. Whatever I  experience now, beautifull or bad, are there for me to learn from and to become more Christ like. I also have come to realise nothing is really a threat anymore. These days I go away by myself for 4 nights, then I leave all technology behind. I don’t see or talk to anybody and I just “bask in HIS love rays”.

WHY DO WE MEDITATE. THE GROWTH AND FRUIT OF THE JOURNEY.

 • We move from mind knowledge about God to an encounter, where body/soul/heart encounter God.
 • Your relationship with God becomes an exciting expedition and not a dull religious exercise anymore.
 • It brings us nearer to the authentic me, the way God has created/meant us to be.
 • We get purified from negative / untruthful / obsessive thoughts and feelings so that we are no longer trapped in, depression, sadness and fear.
 • Attention is been given to pain, wounds and injustice of the past (what we rather would deny / forget) so that we can heal, and then we can offer healing to others.
 • When you have just arrived back at home from a holiday and you are already tired/busy, you realise you need a more prolonged rest.
 • We move away from a shallow life and discover our calling and Godly core en start to serve.
 • You learn how to place your chaos/tension/fear to rest and to awaken to your inner peace.
 • Loneliness are left behind and you find solitude as your friend, because you are permanently aware of God’s Presence.
 • Our daily tasks (the responsibilities) is fulfilling. You discover the holy in the ordinary of each day.
 • Senses sharpens: I don’t just see – I notice. I don’t just hear – I listen. I don’t just smell – I scented it. I don’t just taste – I savour it. I don’t just talk – I encourage. I don’t just feel – I’m tangible.
 •  You receive a spiritual understanding of joy and peace (not the wordly pursuing).
 • We discover that God, thinks more frequently of us as well as a lot of us, than what we ever will believe, pray or think.
 •  
 •  
 • SHORT PRACTICAL EXAMPLE HOW TO VISIT THE LORD: 
 •  
 • Find a quiet place in your home. Nature is the most suitable place. 
 •  
 • Relax body from neck, shoulders, arms, hands, upper body, lower body, legs and feet.
 •  
 • Relax brain by letting go of the thought your busy with. As soon as there is another thought, let go of it again. Be calm and relaxed in the process. Repeat process for 15 min. in  the beginning. Just sit, without trying to achieve something.
 •  
 • Read a part/verse repeatedly out of the bible and shift the emphasis on the words. Capture the thoughts that flows out of the vers. Just sit without trying to achieve something.
 •  
 • Practice this daily when it suits you. For example in the morning when you wake up and in the evenings before going to bed.
 •  
 • Extent this practice to an hour, a morning, a day and a week when you ready for the next step.
 •  
 • If you persevere, you will experience in quite a few months that your thoughts,  imagination and everyday life will be captured by Gods presence.
Close Menu